Esimiesosaamisen ohjelma tarpeidesi mukaan

Esimiesosaaminen-valmennusohjelma® suunnitellaan kullekin ryhmälle tilanteen ja tarpeiden mukaisesti. Se voidaan toteuttaa lähiopetuksena tai monimuotoisesti niin, että se sisältää valmennuspäiviä ja etäopiskelua erikseen sovittavalla tavalla. Valmennus voidaan kohdentaa joko aloittaville esimiehille tai esimiestyöstä jo kokemusta saaneille.

Valmennusohjelma ei ole pikakurssi. On tärkeää, että yhteisten valmennuspäivien välillä osallistujat ehtivät ajatella ja soveltaa oppimaansa.

Suositeltu valmennusohjelman pituus on kuusi päivää joko yhden tai kahden päivän mittaisissa jaksoissa. Myös kolmen päivän tiiviimpi valmennusohjelma on mahdollinen. Valmennuksen sisältöä muokataan siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin valmennettavien esimiesten ja heidän organisaatioidensa tarpeita.

ESIMIESOSAAMINEN – LIIKETOIMINNAN MENESTYSTEKIJÄ -kirja kuuluu valmennusohjelman aineistoihin. Muu kirjallisuus sovitaan asiakkaan kanssa.

Esimieskoulutuksessa voidaan käyttää itsearviointityökaluja, jotka lisäävät valmennettavien itsetuntemusta. Usein käytettyjä työkaluja ovat Extended DISCⓇ, Peili™, Wopi™ tai johtajuuden kehittämistyökalu 360°.

Ryhmävalmennuksen ohessa voidaan sovitun mukaan myös hyödyntää yksilöllisiä vuorovaikutusvalmennuksia kuten coachingia tai mentorointia.

Esimerkkinä kuuden päivän valmennusohjelma:

1. päivä

ESIMIESTYÖN JA JOHTAMISEN PERUSTA

– VASTUUT, ODOTUKSET JA HAASTEET

Esimiehen rooli ja velvoitteet työnantajana, esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä
Johtamisoppien soveltaminen ja hyödyntäminen

2. päivä

STRATEGIA KÄYTÄNTÖÖN

Strategiajohtaminen käytännön esimiestyössä
Toiminnan suunnittelu ja henkilöstösuunnitelmat osana esimiestyötä
Lisäarvoa tuova kehityskeskustelu
Tavoitteiden tukeminen ja onnistumisten seuranta

3. päivä

YKSIKÖN JOHTAMINEN:

SUUNNITTELUA, ORGANISOINTIA JA SEURANTAA

Johtamistyön suunnittelu ja parhaat tavat organisoida toimintaa
Resurssien varmistaminen ja asiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen
Uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdyttäminen
Työsuhteiden päättyminen ja päättäminen
Yksikön toiminnan seuranta ja tunnuslukujen hyödyntäminen

4. päivä

MOTIVOINTI, PALKITSEMINEN JA TYÖHYVINVOINTI

Motivaatioon vaikuttavat tekijät
Henkilöstön palkitseminen, muutenkin kuin rahallisesti
Miksi ja miten kehittää henkilöstön osaamista?
Viestintätaitojen merkitys johtamistyössä
Mistä työhyvinvointi syntyy ja miten sitä voi edistää?

5. päivä

MUUTOSJOHTAMINEN VAATII

TIETOA, TAITOA JA TUNNETTA

Minkälaisia muutostilanteita työyhteisö voi kohdata?
Millä tavoin muutoksiin ja uudistustyöhön suhtaudutaan?
Muutos- ja kehitysprojektin suunnittelu
Muutoksen onnistunut toteutus
YT-tilanne esimiestyössä (tuotannolliset ja taloudelliset syyt)

6. päivä

ESIMIEHENÄ KEHITTYMINEN

Omasta itsestä huolehtiminen
Itsensä tunteminen
Itsensä johtaminen ja johtajuus
Menetelmät, joilla kehittää itseään
Oman kehityssuunnitelman laatiminen